Kannathil muthamittaal 3&4

1
4663

அத்தியாயம் மூன்று

jhkiu g©Âa mÊ¢rh£oa§fËš jiy ntjid bfh©l ïªâuhnjÉ¡F.. òJ kUkfS¡F tªâUªj fhŒ¢rÈ‹ ÛJ nfhg« tªjJ..
mtns t‹ghLg£L.. ïšyhj gŠrha¤ij cUth¡».. T£lhj gŠrha¤ij T£l it¤J.. jdŠb#aD¡F¤ âUkz¤ij el¤â it¤âU¡ »whŸ.. mtru¤ âUkzkhf ïUªjhY« xU FiwîÄšyhkš R‰W¥g£oiaí« fy¡»a Ml«gu¤ âUkz« mJ..
m¥ng‰g£l âUkz« KoªJ tyJ fhiy vL¤J it¤J òFªj å£o‰FŸ EiHªj kUkfŸ ói#aiwÆš És¡if V‰¿ it¤J É£L btËna tªjîl‹ flik KoªjJ v‹W ka¡f« ngh£L ÉGªJ it¡fyhkh..?
RĤuh k£L« fhŒ¢rš f©L ka§» ÉHhk ÈUªâUªjhš.. jhkiu ngh‹w bg©kÂfË‹ tƉbwÇ¢rš Ãiwªj thŒbkhÊfis¡ nf£oU¡f nt©oa njit ïªâuhnjÉ¡F ïUªâU¡fhnj..
mJ jdŠb#a‹ Koî g©Âa âUkz« v‹whY« mj‰F btËna bjÇahj ö©Lnfhyhf ïUªjJ ïªâuhnjÉjh‹..
g¡f¤J C® gukát¤â‹ kfD¡F bg© nf£l ïl¤âÈUªJ kh¥ãŸis åL gh®¡f tªjt‹ jdŠb#aDila fhÇ‹ K‹dhš ÉGªJ it¤J M°g¤âÇÆš mDkâ¡f¥ g£L.. m¤jid¡F« fhuz« jdŠb#a‹jh‹ v‹W mt‹ÛJ mlhJ gÊ Rk¤âaâÈUªJ mªj¥ ãu¢id Mu«gkhdJ..
“m«kh.. ït‹ kh¥ãŸis åL gh®¡f¥ nghÆU¡fh‹.. m§»Uªjt§f ïtD¡F M¡»¥ ngh£L cgruiz g©Â kh¥ãŸis¥ igad¡ f©Ây fh£lhk CU¡F jh£o É£L£lh§f.. ïtD« åL bgÇa åL.. MSf bgÇa kDr§f‹D Cu¥ gh¤J nghŒ¡»£L ïUªâU¡fh‹.. tÊÆy òšy£oy mªj kh¥ãŸis iga‹ tªâU¡fh‹.. mtd ngh£nlhÉy gh¤njhnk‹D ït‹ Éf.. ahUlh ÚÆ‹D mt‹ nf¡f.. ng¢R th®¤ij Mu«gkh»ÆU¡F.. bgh©Q bfhL¡f tªjt‹D bjÇŠrJ« kh¥ãŸs¥ iga‹ Fõhyh»£lh‹.. mtD¡F¤ bjÇŠr tifÆy mt‹ ÉUªJ cgrhu« g©z ntzhkh..? mjdhy.. g¡f¤âyjh‹ e«k njh¥ò.. Ú§f tªjh njh¥igí« gh¤j khâÇ ïU¡F«.. j©Âiaí« Fo¢r khâÇ ïU¡F«‹D brhšÈÆU¡fh‹.. ïªj _Šá.. mªj¤ j©Âa ïsä j©Â‹D Ãid¢R¡»£L ã‹dhnyna nghÆU¢R..”
“Inah ght«.. kDrU¡F Fo¥ gH¡f« ïšy nghy..”
“Ú§f ntw«kh.. mbjšyh« _¢R K£l¡ Fo¡»wt‹jhdh«.. Mdh.. kh¥ãŸis åL gh¡f¥ nghd ïl¤ây mijbašyh« brŒthdh..? ït‹ ght«.. ml¡f xL¡fkh¤jh‹ ïUªâU¡fh‹.. mªj¡ fGij¥gajh‹ njh¥ò¡F¥ nghdJ«.. ru¡ifí«.. ïsÃiaí« fyªJ k£lth§F th§f it¢áU¡fh‹..”
“ïªj¡ fUkbkšyh« ek¡bfJ¡F rhÄ..?”
všyh¡fijfisí« cz¡ifahf ‘C«’ bfh£o¡ nf£L É£L filáÆš ïªâuhnjÉ ï¥go¢ brh‹dâš ö¡fÄ‹¿ Ëw fz¡F¥ ãŸis behªJ üyhdh®..
‘ïîf»£l fz¡F¥ãŸis c¤ânahf« gh¡»wJ¡F¥ gâyh fGij nkŒ¡f¥ nghÆuyh«..’
mªj¡ fGij nkŒ¤jÈš ïJ ngh‹w ifÃiwa r«gsK«.. #Û‹ å£L¡ fz¡F¥ ãŸisba‹w g£lK« »il¡fhbj‹gjhš.. mªj nahridia bgU_¢Rl‹ Ju¤â mo¤J É£L Éâna v‹W ïªâuhnjÉÆ‹ Kf« gh®¤jh®..
“Ú§f brh‹dh rÇjh‹«kh.. ïªj fUkbkšyh« ek¡F vJ¡F..? m¥g eh‹ å£L¡F¥ nghf£L§ fsh..?”
ö§fhj ÉÊfŸ ïu©ilí« ïik áÄ£o ml¡»ago mt® nf£f.. mij¡ bfhŠr« Tl¡ ftÅ¡fhkš ïªâuhnjÉ ng¢nr F¿ahf ïUªjhŸ..
“brhšwij És§f¢ brhšyhk å£L¡F¥ nghfD«D gwªjh v¥go¢ rhÄ..?”
m¥go mtŸ nf£lnghJ k eŸËuî ïu©L.
mªj neu¤âš xU tajhd kÅj‹ ö¡f« RH£L« f©fSl‹ å£L¡F¥ nghf Ãid¤jhš mJ gw¥gjhf M» ÉLkh..?
ïªj Ãaha¤ij #Û‹ å£L m«khÉl« fz¡F¥ ãŸisahd mt® v¥go nf£L it¥gh®..?
MjÈdhš jGt tªj ö¡f¤ij.. nghŒÉL v‹W khdÓfkhf bfŠáago.. ïªâuhnjÉ nf£l És¡f¤ij mt® bfhL¤jh®..
“m«kh.. Fo¡f it¢rt‹ mªj kh¥ãŸs¥ gajh‹D fh£o¡ bfhL¡f ïªj fsthÂ¥ gaY¡F kdášy«kh.. ru¡F th§»¡ Fo¢r e‹¿ ÉRthr« xUg¡f«.. ï‹bdhU g¡f«.. Fofhu kh¥ãŸis¡F ïtndhl k¢ádU bgh©z¡ f£o¡ FL¡f kh£lhU..”
“v¥go¡ bfhL¥ghU..?”
“mjh‹.. ïªjhS ãns£il kh¤â¥ ngh£L£lh‹.. ïªj¡ fšahz« elªjh ït‹ ngÇy IŠR V¡f® òŠiria vGâ it¡»nw‹D mªj gukát« kf‹ ru¡F nky mo¢R r¤âa« g©Â¤ jªâU¡fhdh«..”
“ïJ ntwah..? »ÊŠrJ ngh§f.. mªj¥ gukát« kfD¡F bgh©z¥ ão¢áU¡F« nghy..”
“ão¡fhk v¥go«kh ïU¡F«..? bgh©Qf g¡fnk âU«ã¥ gh¡fhj e«k Iahnt… mªj¥ bgh©nzhl ngh£nlht¥ gh¤J£L.. mHfh ïU¡F‹dhnu..”
“jdhth m¥go¢ brh‹dh‹..? ïJ v¥g..?”
ïªâuhnjÉ¡F M¢rÇakhf ïUªjJ.. mtSila mUkªj¥ òjšt‹.. bg©fisna âU«ã¥ gh®¡fhj ò¤âuáfhkÂ.. âUkznk nt©lhbk‹W brhšY« eÉd ÇÎaáU§f®.. jdŠb#adh ï¥go¢ brh‹dh‹..?
“Mkh§f«kh.. Mkh«..” v‹wh® u§frhÄ..
“mªj¥ bgh©z mªj msî¡F mtD¡F¥ ão¢áU¡Fjh rhÄ..?” MtYl‹ nf£lhŸ ïªâuhnjÉ..
“mâšy§f«kh.. ïtU brh‹d mHfhÆU¡nf ntw..”
“ntwth..?”
ïªâuhnjÉ Ru¤âšyhkš nf£lhŸ.. mtŸ kfdhtJ xU bg©Â‹ mH»š ka§F»wjhtJ..
‘«ë«..’
ïªâuhnjÉÆ‹ bgU_¢ir m¿ªJ« m¿ahjtiu¥ nghy.. vj‰fhf jdŠb#a‹ mªj¥ bg©Â‹ òif¥gl¤ij¥ gh®¤J É£L mHfhŒ ïU¡»wbj‹W brh‹dh‹ v‹w És¡f« ju fs¤âš ïw§»dh® u§frhÄ..
“Iah mªj¥ ngh£nlht gh®¤jh®.. ïªj¡ Fofhu‹ cs¿dj¡ nf£lh®.. ght« rhÄ ïªj¥ bgh©Q.. ï¤jid mHfhŒ ïU¡F.. ïJ¡F gukát« kfid É£lh ntw kh¥ãŸis »il¡fÈah‹D nf£L¡»£nl r£il¥igÆy ngh£nlhit it¢R¡»£lh®..”
“XnAh..”
“ïj.. ïªj¡ Fofhu¥ga miuFiw nghijÆy bjŸs¤ bjËthf nf£oU¡fh‹.. mijna kh¤â nahá¢R.. mtndhl k¢ád®»£l.. c‹ khk‹ bgh©Q ï¤jid mHfhÆU¡nf.. ïij gukát« kfD¡fh f£o¡ bfhL¡f¥ ngh»w..? vd¡F¡ f£o¡ bfhL¤jh cd¡F IŠR V¡f® òŠiria vGâ it¡»nw‹D Mir th®¤ij fh£o e«k Iah ngádhU‹D brhšÈ£lh‹..”
“ml¥ghÉ.. m¥gî« ïªj IŠR V¡f® òŠiria ït‹ kw¡fiyah..? ït‹ v‹d bg© å£L¡fhudh nghdhdh..? ïšy.. bg©z¡ f£o¡ bfhL¤jh vd¡F v¤jid V¡f® òŠiria vGâ¡ jUnt‹D ngu« ngr nghdhdh..?”
“ã‹dJ¡F¤jh‹ nghÆU¥gh‹.. mªj k¢ádnuhl m¤jid ntyÆyí« ït‹ jiy bfhL¤J Cnl fÄr‹ mo¥ghdh«.. ït‹ ãiH¥ng mJjhdh«.. ïtid¥ g¤âd c©ikia mªj k¢ád®»£l¢ brh‹dh.. mªj kDr® mij¡ fhânyna th§»¡f kh£lhuh«.. v‹ j§f¢á òUrd¥ nghy c©Lkh‹D brhšÈ.. ešyJ brhšy¥ nghdh kDridna ö¡»¥ ngh£L ehY Äâ Äâ¢R mD¥ã it¥ghuh«..”
“j§f¢á nkny m«ò£L ghrkh..?”
“j§f¢á òUr‹ nkny m«ò£L ghr«..”
“j§f¢áia¡ f£o¡ bfhL¤jâdhyjhd rhÄ.. ïªj kDr‹.. mªj kDrU¡F brhªjkhdh‹..?”
“j§f¢áia¡ f£o¡ bfhL¡fD«nd å£nlhL ts®¤j brhªj¡fhu‹«kh mt‹.. mªj kDriu¤ ö¡» ts®¤j jhŒ khkndhl x¤ij kf‹..”
“ghUlh..”
KfthÆš if it¤J mârâa¤jhŸ ïªâuh.. ng¢R Rtuh°a¤âš mtŸ brh‹d ‘ghUlh..’
‘ahUlh..?’ v‹w áªjidÆš Mœªjh® u§frhÄ.. mj‰fhd És¡f¤ij mt® #Û‹ å£L m«khÉl« nf£L Él Koíkh..? nf£lhšjh‹ mtŸ gâš brhšÈ É£L¤jh‹ ntW ntiy gh®¥ghsh..?
mjdhš.. ‘nr¢nr.. ng¢Rth¡»y m«kh brhšÈÆU¥gh§f.. ïªj ‘ghUlh..’ ehdh ïU¡fhJ..’ v‹W kdij¤ nj‰¿¡ bfh©L nk‰bfh©L ng¢ir¤ bjhl®ªjh® u§frhÄ..
“Mkh«kh.. mªj j§f¢á òUrd¥ g¤â.. brhªj¤ j§f¢ána ãuhJ bfhL¤jhY« mªj kDr® »Ê¢R¥ ngh£LUthuh«.. mt® fh©ã¡»w mªj¡ f©_o¤jdkhd ghr¤ij¤jh‹ ït‹ ïtD¡F¢ rhjfkhf ga‹gL¤â¡»£L CHš g©Â¡»£L miyawhdh«..”
“X…”
ïªj Étu§fis vj‰fhf ïªj msî¡F #Û‹ å£l«kh cŸth§»¡ bfhŸ»whŸ v‹W u§frhÄ¡F¥ òÇaÉšiy.. ïªâuhnjÉ¡F¤ bjÇahkš mt® if¡fofhu¤ij V¡f¤Jl‹ gh®¤jh®.. mJ _‹W v‹wJ..
ãu¢idia vâ® bfh©oU¡F« jdŠb#and ö§f¥ nghŒÉ£lh‹.. mtDl‹ Tl¥ nghd bfhLik¡fhf.. u§frhÄ ö¡f¤ij bjhiy¤J É£L.. ïªâuhnjÉÆ‹ Érhuiz¡ fÄrÅš kh£o¡ bfh©L â¡F K¡fhodh®..
“filáÆy v‹djh‹ M¢R rhÄ..?”
“ït‹ Fo¢R£L fhU¡F K‹dhny ka¡f« ngh£L ÉGªJ it¢á£lh‹«kh.. É£L£L¥ nghfyh«‹D eh‹ brh‹dij¡ fhây th§»¡fhk e«k Iah mªj¡ fGijia¤ ö¡»¡ fhÇy ngh£L¡ »£L¥ nghÆ M°g¤âÇÆy nr®¤jhU«kh.. Tlnt mt‹ ifÆÈUªj »ÊŠr igiaí« g¤âukh bfh©L nghdhU.. ïªj ehÆ ka§»¡ »l¡Fnj‹D ït‹ å£L¡F¤ jftš brhšy.. mªj »ÊŠr igÆy ïUªjij btËna vL¤J¥ gh®¤jhU.. mây ïtndhl k¢ád‹ kfnshl ngh£nlhî«.. #hjfK« ïUªJ¢R«kh.. #hjf neh£oy ïUªj ït‹ k¢ádnuhl ngh‹ e«gU¡F e«k Iah ngh‹ g©Â£L.. ngh£lhit¥ gh®¤jhU«kh.. bgh©Q mHfhÆU¡nf fz¡F.. ïªj¥ bgh©Q¡F gukát« kfid É£lh ntw kh¥ãŸis »il¡fÈah‹D nf£L¡»£nl r£il¥ ig¡FŸs ngh£nlhit it¢R¡»£lhU.. ïtU ngáaij mªj ehjhÇ¥ga.. miu Fiw nghijÆy nf£L it¢á£lh‹..”
nfh®itahf¢ brh‹dhyhtJ ÉLjiy »il¡fhjh v‹w e¥ghiríl‹ u§frhÄ elªjt‰iw x‹W nr®¤J klklbt‹W x¥ã¡f Mu«ã¤jh®.. ïUªJ« mtU¡F ÉLjiy »il¡fÉšiy..
“ïU§f u§frhÄ..” v‹W Cnl òFªJ mt® ng¢ir ÃW¤âdhŸ ïªâuhnjÉ..
‘ïU¡fhk Xlth nghnw‹..?’ nf£f Ãid¤jij nf£fhkš.
“v‹d§f«kh..?” v‹W g›akhf nf£L it¤jh® u§frhÄ..
“ïªj¥ga.. mtndhl k¢ád® kfS¡f.. gukát¤njhl kfid kh¥ãŸis gh¡f¥ nghÆU¡fh‹D c§fS¡F v¥go¤ bjÇí«..? ïJ KjyhtJ rªnjf«.. v‹ndhl bu©lhtJ rªnjf« v‹d‹dh.. ïtndhl »ÊŠR nghd igÆy ïUªj ngh£nlhî«.. #hjfK«.. ït‹ k¢ád® kfnshlJ‹D c§fS¡F v¥go¤ bjÇí«..? ïJ¡bfšyh« mL¤jjh t®w v‹ndhl _zhtJ rªnjf« v‹d‹dh.. mªj gukát¤njhl kf‹jh‹ ïtid¡ Fo¡f it¢R mD¥ãdh‹D c§fS¡F v¥go¤ bjÇí«..? v¥go g¡f¤ây
ïUªJ gh¤jij¥ nghy ï¤jidiaí« Ú§f ã£L¥ã£L it¡f¿§f..?”
‘ïªj«kh nghÈ° fÄrduh M»ÆU¡f nt©oat§f..’
u§frhÄ.. ï¤jid nfŸÉfisí« mtiu vâ® neh¡f it¤JÉ£L ëkâahf cw§f¥ nghŒ É£l jdŠb#aÅ‹ ÛJ bghwhik bfh©lh®..
mªj cw¡f« mtU¡F k£L« V‹ v£lh¡fÅahf nghŒ É£lJ..?
“Ú§f nf£»wJ« rÇjh‹«kh.. ïtid¤ ö¡»¡ fhÇy ngh£l¥g ï¤jid ÉtuK« v§fS¡F¤ bjÇahJ.. M°g¤âÇÆy nr®¡f¥ nghd ïl¤ây gukát¤njhl C®¡fhu‹ xU¤jd¥ gh®¤njh«.. mt‹ bgh©lh£o¡F ãurt tÈ‹D m¥g¤jh‹ bfh©L tªJ nr®¤jjh¢ brh‹dh‹..”
mL¤J kU¤Jt kidÆš mªj neu¤âš.. gukát¤â‹ C®¡fhuD¡F v‹d ntiy v‹w nfŸÉia¤jh‹ ïªâuhnjÉ nf£L it¥ghŸ v‹gâdhš K‹ #h¡»uij _®¤âahf mªj Étu¤ijí« brhšÈ É£lh® u§frhÄ..
“ãurt ntjidÆy Jo¢r bgh©lh£oa É£L£L tªjh c§f»£l mt‹ fij ngá¡»£L ïUªjh‹..?”
v‹djh‹ mt® K‹#h¡»uij _®¤âahf ïUªjhY«.. mtŸ #Û‹jhÇ ïªâuhnjÉ v‹gij mHFw bkŒ¥ã¤jhŸ ïªâuhnjÉ..
j¥ã¡f Koahj nfŸÉfis¡ nf£F« v#khÅa«khÉl«.. kh£o¡ bfh©oUªj u§frhÄ.. gukát¤â‹ C®¡fhuÅ‹ kidÉÆ‹ ãurt tÈia¥ g‰¿a És¡f¤ij¢ brhšy nt©oa f£lha¤â‰F Mshdh®..
“bfh©L tªJ nr®¡»wtiu¡F« mªj¥ bgh©Q¡F ïL¥ò tÈ ïUªJ¢rh«kh.. M°g¤âÇ¡ FŸs fhš it¢rJ« tÈ nghÆU¢R..”
“bghŒ tÈah ïUªâU¡F«..”
u§frhÄ mªj bghŒ tÈiaí«.. bkŒ tÈiaí« g‰¿ v‹d¤ij¡ f©lh®..?
“bjÇay«kh.. ït‹ gaªJ¡»£L bgh©lh£oa M°g¤âÇÆy nr¤J£lh‹.. kh¤âiu.. kUªij th§f tªjt‹… ïtid¤ ö¡»¡»£L tªj v§fis¥ gh®¤jJ« kh¤âiu kUªij kwªJ£L.. v§f Tlnt lh¡l®»£l tªJ£lh‹.. lh¡l® ïtid br¡ g©Â£L.. Fo ka¡f«‹D brh‹dJ«.. mt‹jh‹ fij fijahŒ ï¤jidiaí« brh‹dh‹.. mt‹ gukát¤njhl njh¥ãy ntiy brŒJ¡»£L ïUªjhdh«.. m¥g¤jh‹ ïtd¡ T¥ã£L¡»£L gukát¤njhl kf‹ njh¥ò¡FŸs tªjhdh«..”
“X…”
Û©L« nahridÆš MœªjhŸ ïªâuhnjÉ.. ö¡f¤âš jɤjh® u§frhÄ..

அத்தியாயம் நான்கு

“ït‹ fijia¡ nf£l ã‹dhnyí« m§nf Ú§f bu©L ngU« ïUªâU¡f¡ TlhJ rhÄ.. »l¡»wh‹ gaš‹D »s«ã tªâU¡f ntzhkh..?”
“m«kh.. ehdh ntzh«‹D brh‹nd‹..? bfŠá¡ T¤jhond‹«kh.. Iah.. Fofhu¥ga ka¡f« bjËŠrJ« å£il¥ gh¤J¥ nghÆUth‹D.. Iah nf£fiyna.. brhªj¡fhu§f tªjJ« nghfyh«‹D mo¢R¢ brhšÈ£lhnu..”
“ahiu mo¢rh‹ rhÄ..? c§fisah..?”
‘mJ x‹Djh«kh Fiw..’
u§frhÄ¡F nfhg« nfhgkhf tªjJ.. ö§f Koahj f© vÇ¢rš.. mil kiH nghy Xahj ïªâuhnjÉÆ‹ Érhuid v‹W mt® fªjyh»¡ bfh©oUªjh®..
“xU ng¢R¡F¢ brh‹nd‹«kh.. Ï.. Ï..”
“ïU¡f£L«.. ïU¡f£L«.. mªj k¢ád® tªjJ« v‹dh¢R..?”
‘mj¤jhnd ï¤jid neuK« TÉ¡»£L ïUªnj‹..’ bghWikia ïG¤J¥ ão¡f gÑuj ãua¤jd§fis nk‰bfh©lh® u§frhÄ..
“mªj k¢ád® tªjhU«kh.. j§f¢á òUrid¥ gh¤jJ« gj¿¥ nghÆ£lhU.. lh¡l®fŸ Foka¡f«‹D brh‹dj mªj k¢ádU fhânyna ngh£L¡fiy.. vªj§f¢á òUrD¡F Fo¥gH¡fnk »ilahJ.. mij _¡»y it¢R Kf®ªJ Tl¥ gh®¡f kh£lh‹D r¤j« ngh£lhU.. c‹ j§f¢á òUridna nfSŒah‹D ïtd¡ if fh£ondh«.. ka¡f« bjËŠR cz¡ifah Nlhd ghiy th§»¡ Fo¢R¡»£L ïUªj ïªj ehjhÇ.. mijth§»¡ bfhL¤jj Ãid¢R¥ gh®¡fhk bfhŠr« Tl e‹¿ ÉRthr« ïšyhk.. gÊia¤ ö¡» e«k Iah nkny ngh£L£lh‹«kh..”
“v‹d¤ij¢ brh‹dh‹..?”
“khkh.. eh‹ kh¥ãŸis åL gh¡f¥ nghnd‹.. mªj gukát« Iahj§fkhd kDrU.. CU¡F bgÇa kDrU.. åL.. thrš njh¥ò.. Juî‹D všyhK« ïU¡F.. kh¥ãŸs brh¡f¤j§f«..”
“ml¥ghÉ..! mt‹ jfu¤âyTl nr®¤âÆšyhj tdh¢nr..”
“mJ ek¡F¤ bjÇí«.. mªj k¢ádU¡F¤ bjÇíkh..?”
“mij¢ brhšY§f..”
“kh¥ãŸis¡F bt¤jiy gh¡F nghlw gH¡f«Tl ïšiy.. áfbu£L‹dh v¥go ÆU¡F«‹D nf¥ghU.. j©Â‹dh RLj©Âah.. g¢ir¤ j©Âah‹D nf£L it¡»w m¥ghÉ kDr‹.. bgh©Qf mªj¥ g¡f« tªjh.. ïªj¥ g¡f« Fâ¢R Xolw j§fkhd ãŸis.. bg©iz¡ bfhL¤jh ï¥goah¥g£l j§f¤J¡F bfhL¡fD«D thŒ Trhk bghŒ brh‹dh‹.. e«k Iah R«kh ïU¡f kh£lh¥òy mtid Kiw¢R it¢á£lh®.. mt‹ m¥ghÉ nghy Kf¤ij it¢R¡»£L.. kh¥ãŸis å£il¥ gh®¤â£L tu tÊÆy ïªjhS fhÇy tªJ v‹ tÊia k¿¢R.. c‹ k¢ád® kfS¡F gukát« Iahnthl kf‹ njhJ¥gl kh£lhU‹D brhšÈU.. mJ¡F¥ gâyh v‹ ngiu¢ brhšÈ.. vd¡F¡ f£o¡ bfhL¡f¢ brhšY‹D brh‹dhU khkh.. eh‹ kh£nl‹D brhšÈ¡ fhiu É£L ïw§f¥ gh®¤nj‹. v‹id¡ f£lha¥gL¤â Fo¡f it¢rhU.. m¥gî« eh‹ fhiu É£L ïw§» nuh£oy Xl¥ gh¤nj‹.. ïtU fhiu É£L v‹nky nkhâ¡ bfhšy¥ gh¤jhU khkh‹D mŸË¤ bjË¢R£lh‹«kh..”
“ml r©lhsh..!”
ïªâuhnjÉ¡F M¤âu« bgh§»aJ.. ahiu¥ gh®¤J ah® gÊ nghLtJ..? mj‰F« xU jFâ.. juhju« nt©lhkh..?
“e«k Iah ifia X§»£lhU.. mªj k¢ádU Cnl tªâ£lhU.. ïšiy‹dh ïªj¡ Fofhu eha.. Iah c©L ïšiy‹D g©Â£L tªâU¥ghU..”
“k¢ádU v‹djh‹ brh‹dhU..?”
“mtnuhl j§f¢á òUr‹ brh‹dJjh‹ c©ik‹D brhšÈ£lhU.”
“jdŠb#a‹ v‹d brh‹dh‹..?”
“nghŒah.. Ú xU MS.. c‹ j§f¢á òUr‹ xU MS.. c§f Tlšyh« ngrwnj nt°L‹D brhšÈ£L tªâ£lhU«kh..”
ïÅnkyhtJ v#khÅa«kh ntiyÆÈUªJ ÉLjiy bfhL¤J å£L¡F mD¥ã it¥ghŸ v‹W kdjhu e«ãdh® u§frhÄ.. mªj e«ã¡ifÆš k©iz¡ bfh£odhŸ ïªâuhnjÉ..
“Ú§f v‹d brŒf¿§f‹dh.. KjÈny fhãia¡ Fo¡f¿§f..”
mtŸ nahridíl‹ brh‹dnghJ.. #Û‹ å£L¡ fhãÆ‹ UáÆš eh¡if¢ r¥ò¡ bfh£l¤jh‹ brŒjh® u§frhÄ.. m›tsî neuK«.. bjh©il¤ j©Ù® t‰w mt® fij brh‹dj‰F xU fhãahtJ »il¡»wnj..
ïUªJ« xU ng¢R¡fhf mij kW¡f nt©L« v‹gj‰fhf..
“ïªj neu¤ây vJ¡F«kh fhãbašyh«..? ght« Ráyh… mij¤ ö¡f¤ây ïUªJ vG¥g ntzh«…” v‹W rikašntiy brŒí« Ráyhî¡fhf gǪJiu brŒjh®..
“ïªj neu¤ây fhã Fo¡fhk ntw vªj neu¤ây fhã Fo¥gh§f rhÄ..? Ráyhit ö¡f¤âš ïUªJ vG¥gDkh..? mt v¥gnth vGªâU¢R.. thriy¤ bjË¢R¡ nfhy« ngh£L£L tªJ£lhns..”
ïªâuhnjÉ M¢rÇa¤njhL brh‹dJ« mtU¡F¤ ö¡»thÇ¥ ngh£lJ.. m®¤j #hk ntisÆš Ráyh thrÈš j©Ù® bjˤJ¡ nfhy« nghL»whsh..?
‘v‹dlh ïJ..?’ v‹w Ãid¤jgo thrš g¡fkhf gh®¤jt® mu©L nghdh®..
m§nf mâfhiy btË¢r¤âš #Û‹ å£o‹ njh£l¤J¥ ó¡fŸ mtiu¥ gh®¤J¡ f© áÄ£o¢ áǤjd..
‘ÉoŠRU¢rh..?’
Éoa Éoath mt® ïªâuhnjÉÆ‹ òy‹ Érhuiz¡F¥ gâš brhšÈ¡ bfh©oUªjh®..?
beŠir mil¡f âU«ã¥ gh®¤jtiu.. khoÆÈUªJ ‘Ah›..’ v‹w bfh£lhÉíl‹ tªj jdŠb#a‹ gh®¤J É£L òUt§fis ca®¤âdh‹..
“v‹d rhÄ.. ï›tsî Ó¡»ukh ntiy¡F tªJ£o§f..?”
u§frhÄ¡F mGifna tªJ É£lJ.. mt® mâfhiyÆš ntiy¡F »s«ã tªâU¡»whuh..?
‘eh‹ å£L¡nf nghfiyŒah..’
kdJ¡FŸ bghUÄ¡ bfh©oUªjtÇl« fh㤠j«siu Ú£odhŸ Ráyh.. kfD¡F fhã bfhL¤j ïªâuhnjÉ..
“ešyh¤ ö§»dah¥gh..” v‹W gÇîl‹ ÉrhǤjhŸ..
u§frhÄ¡F tÆW vǪjJ.. jdŠb#aD¡F k£L« jh‹ ö¡f« tUkh..? mtDila fz¡F¥ ãŸis¡F ö¡f« tuhjh..?
mid¤J kÅj¥ ãwÉfS¡F« bghJthd ö¡f¤ij mtU¡F kW¤JÉ£l v#khÅa«khit mt® Énuhj¤Jl‹jh‹ gh®¡f Ka‹wh®.. Mdhš mtsJ f«Õukhd gh®itÆš.. mtuJ gh®it TiH¡F«ãL nghL« gh®itahf jiHªJ nghdJ..
jdŠb#a‹ fhãia Fo¤JÉ£L kho¡F¥ nghŒ É£lh‹.. ïÅahtJ å£L¥ g¡f« nghfyh« v‹W vGªjh® u§frhÄ.. mtuJ clY«..
kdK«.. mrâÆš XŒî¡fhf bfŠáaâš.. m‹W k£L« ÉLKiw th§»¡ bfhŸs nt©Lbk‹w v©z¤Jl‹..
“m«kh..” v‹W Mu«ã¤jh®..
“Ú§f thršg¡f« gh¤%Äy FË¢R¤ jahuh»U§f u§frhÄ.. c§fS¡F kh‰W¤JÂia th§»¡»£L tu ógâ nghÆU¡fh‹..” v‹W F©il¤ ö¡»¥ ngh£lhŸ ïªâuh..
“v‹d§f«kh brhšÖ§f..?”
“Mkh« rhÄ.. ehk cldoah kÂa¡fhu® å£L¡F¥ nghahfD«.. Ó¡»ukh »s«ò§f..”
mtUila gâiy vâ®ghuhkš ïªâuhnjÉ.. å£L¡FŸ nghŒÉ£lhŸ.. u§frhÄ ïoªJ nghdh®.
xU kÅj‹ ntiy brŒa tªJ É£lhš.. gá.. jhf«.. ö¡f« v‹w mid¤ijí« kwªjhf nt©Lkh..?
mt® kdJ¡FŸ òy«ãago thršg¡f« nghd nghJ m§nf fh® oiut® ógâ mtUila kh‰Wilíl‹ tªJ Ëwh‹..
‘ïJ x‹Djh‹ Fiw¢rš..’
ïªâuhnjÉia Kiw¡f Koahjt®.. mtid Kiw¤jgo JÂfis th§»¡ bfh©L gh¤%« g¡f« ef®ªjh®..
FˤJ cilkh‰¿ tªjtU¡F Nlhf beŒ njhirfS«.. r£Å.. rh«ghU« »il¤jd.. njhirfË‹ UáÆš mtÇ‹ nfhg« bfhŠr« FiwªjJ..
ïªâuhnjÉ mtrukhf m§F tªjhŸ.. mfy¡ fiuÆ£l g£L¥ òlití«.. lhyo¡F« itu eiffSkhf.. #Û‹jhÇ¡nf cÇa njhuizíl‹ tªjtŸ.. u§frhÄÆl«..
“rh¥ã£lh¢rh rhÄ..?” v‹W nf£lhŸ..
u§frhÄ rh¥ã£L Ko¤âU¡fÉšiy.. ïuî KGtJ« jdŠb#aDl‹ mšyho.. mj‰F¥ ã‹dhš ïªâuhnjÉÆ‹ òy‹ÉrhuizÆš ö¡fÄ‹¿ rhÄaho.. Jau¥g£oUªjt® mnfhu¥ gáÆš ïUªjh®.. mt® j£oš tÇirf£o ïUgJ beŒ njhirfŸ tªJ ÉGªj ã‹ò« mtÇ‹ gá ml§fÉšiy.. njhir th®¤J vL¤J tªJ ngh£L¡ bfh©oUªj Ráyhî¡F if js®ªJ.. eilí« js®ªJ bfh©oUªj ntisÆš ïªâhnjÉ mªj¡ nfŸÉia¡ nf£lJ« mtŸ u§frhÄia Kªâ¡ bfh©L..
“rh¥ã£lhU«kh..” v‹W Fuš bfhL¤jhŸ..
‘tÆW v‹Dilajh.. ïšiy.. ïtSilajh..’ u§frhÄ mtis c¡»ugh®it gh®¤jh®..
Ráyh mt® gh®itia rªâ¡fnt ïšiyna.. mtS«jh‹ v‹d brŒthŸ..? u§frhÄ ï¥nghJ nghJ« v‹W brhšÈÉLth® v‹w vâ®gh®¥òl‹ x›bthU njhirahf bfh©L tªJ ngh£L É£L mt® Kf¤ij vâ®gh®¥òl‹ gh®¥ghŸ.. mt® thÆÈUªJ.. r£Å nt©L«.. rh«gh® nt©L«
v‹w th®¤ijfŸjh‹ tªjnjbahÊa ‘nghJ«..’ v‹w th®¤ij k£L« tunt ïšiy..
‘ïªj kDrD¡F ïU¡»wJ tÆwh.. ïšy.. CuÅah..?’
mtŸ mrªJ É£lhŸ.. ïUüW njhirfŸ rh¥ã£lhY« u§frhÄÆ‹ thÆÈUªJ jhdhf nghJ« v‹w th®¤ij tu¥nghtâšiy v‹W bjǪj ã‹ò »il¤j thŒ¥ig ïW¡»¥ g‰¿¡ bfhŸshÉ£lhš mtŸ j¥ã¡f Koahnj..
u§frhÄ rh¥ã£L É£lh® v‹W rikaš brŒí« Ráyhnt rh‹¿jœ bfhL¤J É£l ã‹ò.. mt® j£il Él kh£nl‹ v‹W f£o¡ bfh©L c£fh®ªâU¡f Koíkh..?
ntW tÊÆ‹¿ mt® Ráyhit Énuhâ nghy gh®¤jgo if fGt vGªjh®..
“Ráyh..” ufáa FuÈš miH¤j ïªâuh njÉÆ‹ gh®it kho¥gofËš goªJ Û©lJ..
“v‹d§f«kh..?” ïªâuhit Él ufáakhf ngáa RáyhÉ‹ FuÈš mtis v#khÅa«kh ufáa« ngr miH¤J É£lhŸ v‹w k»œî ïUªjJ..
“jdh tªjh og‹ vL¤J itŒÆ.. eh‹ v§nf‹D nf£lh.. kÂa¡fhunuhl kUkfS¡F v‹id¡F tisfh¥ò el¤j¥ nghwh§f‹D nf£L£L tu¥ nghÆU¡nf‹D brhšY..” v‹W brhšÈago u§frhÄia¥ gh®¤j ïªâuhnjÉ mL¤J¢ brh‹d th®¤ijfËš u§frhÄÆ‹ jiyÆš ïo ïw§»aij¥nghy ïUªjJ..
“u§frhÄ v§nf‹D nf£lh.. mtU¡F ehD äî bfhL¤J å£L¡F mD¥ã it¢á£nl‹D brhšÈU..” v‹W ïu¡fÄšyhkš brhšÈ¡ bfh©oUªjhŸ ïªâuhnjÉ..
‘ngh¢rh.. xU ehŸ äî ngh¢rh.. ehis¡fhtJ äî nf£fyh«‹D Ãid¢nrnd.. ïÅ äî nf£lh Iah ï‹id¡F äî vL¤jjh fz¡F¥ g©Â¡»£L.. äî bfhL¡f kh£lhnu.. fz¡if¥ ghU‹D brhšÈUthnu..’
kdJ¡FŸ òy«ãa u§frhÄ… vJî« el¡fhij¥ nghy btF ïašghf mt® Kf« gh®¤J..
“nghfyhkh rhÄ..?” v‹W nf£l ïªâuh njÉÆl« v§nf ngh»nwh« vj‰fhf ngh»nwh« v‹w vªj¡ nfŸÉiaí« nf£fhkš.. gÈ M£il¥ nghy jiyia M£o¡ bfh©L mtis¥ ã‹bjhl®ªjh®..
fhÇš V¿a ïªâuhnjÉ.. thfhf Ó£oš rhŒªJ mk®ªjgo u§frhÄiaí« Vw¢ brh‹dhŸ..
“fhiu kÂa¡fhu® å£L¡F ÉL ógâ..” v‹wtŸ..
“u§frhÄ e«k Tl tªjjh jdhÉl« brhšy ntzh« ógâ.. mt® m¥gnt äî th§»¡»£L mt® å£il¥ gh®¤J¥ nghÆ£lhU‹D brhšÈU..” v‹W« brh‹dhŸ..
u§frhÄ¡F mt® å£il¥ gh®¤J¥ nghf nt©Lbk‹w Mir c©lhdJ.. mij v›Éj« v#khÅÆl« btË¥gL¤JtJ v‹W òÇahkš thÆUªJ« Cikahf.. brŒJ it¤j áiy nghy fhU¡FŸ mk®ªâUªjh®..
fh® »s«ãaJ.. mJ nghd ntf¤âš u§frhÄ¡F Rfkhd ö¡f« tªjJ.. brh¡»a ïikfis _oat®.. f©fŸ brWf.. m¥gona ógâÆ‹ njhËš rhŒªJ ö§» É£lh®..
fhiu X£o¡ bfh©oUªj ógâ¡F fL¥ghf ïUªjJ.. xUKiw.. ïªâuhnjÉ.. xU ãuh®¤jid brŒa nt©Lbk‹W IüW »nyh Û£lU¡F m¥ghÈUªj CU¡F¥ nghÆUªjhŸ.. mtŸ Tl¤ Jiz¡F Ráyhî« br‹¿UªjhŸ.. âU«ã tªj nghJ ïuth»ÆUªjJ.. Éoa.. Éoa fhnuh£oa ógâ¡F mY¥ng bjÇaÉšiy.. mtdU»šjh‹ Ráyh c£fh®ªâUªjhns.. ö§»¡ bfh©L tUtj‰F njhjhf ïªâuhnjÉ ã‹Ó£oš jiyaizia¥ ngh£L¥ gL¤J É£lhŸ..
mªj ïuî neu¥ gaz¤âš Ráyhî« ma®ªJ cw§FthŸ.. mªj cw¡f¤âš mtisík¿ahkš ógâÆ‹ njhŸ rhŒthŸ v‹W mt‹ beh£il É£L¡ bfh©L vâ®gh®¥òl‹ fhiu X£odh‹.. Ráyhnth.. bfh£l¡ bfh£l ÉʤJ¡ bfh©L tªjhns jÉu.. ïik_o ógâÆ‹ njhŸ ÛJ jiy rhŒ¡fntÆšiy..
‘v‹ neu«.. kÆY ö§» tÊŠR v‹ njhËy jiy rhŒ¡f kh£nl§FJ.. ïªj¡ »Ht‹jh‹ jiy rhŒ¡»wh‹..’ ógâ gšiy¡ fo¤jh‹..
kÂa¡fhuÇ‹ å£o‰F K‹dhš fh® ËwJ.. mªj fhiy neu¤âš åL njo tªâU¡F« #Û‹jhÇÂia Xo tªJ tunt‰w kÂa¡fhu® âahfuh#Å‹ Kf¤âš vj‰fhf ïªj âo® É#a« v‹w nfŸÉ bj‹g£lJ..
“kufj«..” mt® kidÉia miH¤jh®..
“m©Â.. Ú§fsh..! th§f.. th§f..” mt® kidÉ Xnlho tªjhŸ..
u§frhÄ ã‹bjhlu âahfuh#Å‹ å£L¡FŸ ãuntá¤jhŸ ïªâuhnjÉ..

(422)

Leave a comment

1 COMMENT

LEAVE A REPLY